Samen op reis

naar klimaatneutraal!

De glastuinbouw staat voor een flinke uitdaging: binnen twintig jaar moeten we met zijn allen de switch naar klimaatneutraal maken. AgroEnergy gaat hierin voorop: in 2035 willen wij klimaatneutraal zijn. Én we willen u als klant helpen om ook dit doel te bereiken. Door u – onder de noemer ‘Slim naar klimaatneutraal’-  te ondersteunen bij het opstellen van een transitieplan, continu nieuwe producten te blijven ontwikkelen én actief te lobbyen. Het wordt een uitdagende en interessante reis: de eindbestemming is helder, maar het is nog een verrassing wat we onderweg zullen tegenkomen. Gaat u deze reis samen met ons aan?

peter van den berg en rien bot

Peter van den Berg en Rien Bot, Directie AgroEnergy

Het realiseren van de laagste energiekosten voor tuinders, door het aanbieden van slimme en geautomatiseerde oplossingen. Dat was lange tijd de missie van AgroEnergy. “En die missie blijft overeind”, benadrukt Peter van den Berg, directeur van AgroEnergy. “Maar we voegen er nu wel een element aan toe, namelijk dat we dit vanaf 2035 in een klimaatneutrale setting doen. Zowel in onze eigen bedrijfsvoering als bij klanten.”

Rien Bot, directeur bij AgroEnergy, benadrukt dat dit ook de enige weg is. “Alles wijst die richting uit, zowel maatschappelijk als economisch. En iedereen realiseert zich dat het noodzakelijk is, om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Niet voor niets heeft de glastuinbouw zich geconformeerd aan de doelstellingen in het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030, om in 2030 een forse reductie van de CO2-uitstoot te hebben gerealiseerd en in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn. Wij als AgroEnergy willen en moeten hierin mee. Maar onze belangrijkste rol is om onze klanten te helpen dit doel te bereiken.”

Peter benadrukt dat deze ontwikkeling niet op zichzelf staat: “Veel bedrijven en organisaties zijn bezig met de transitie naar klimaatneutraal, en ook retailers stellen steeds meer eisen op dit vlak. Om toekomstbestendig te blijven, kun je hier als bedrijf niet meer omheen. Dat geldt voor zowel AgroEnergy als voor onze klanten.”

Systeemverandering

Het bereiken van het gestelde doel vereist vanzelfsprekend aanpassingen in de bedrijfsvoering van AgroEnergy zelf. “Zoals gezegd: we verwachten niet alleen van onze klanten dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, maar willen en zullen dat zelf ook doen”, benadrukt Rien. “Dat betekent concreet dat we de CO2– uitstoot van onze activiteiten reduceren. Transport zorgt binnen onze organisatie voor de grootste footprint. Om die reden zijn al onze leaseauto’s al elektrisch of rijden op groen gas. Daarnaast zullen we vanaf 2030 alleen nog groene stroom leveren aan onze klanten en moet het geleverde aardgasvolume in 2035 nihil zijn. Aardgas zal tegen die tijd vervangen zijn door groen gas, andersoortige gassen of misschien waterstof.”

De grootste uitdaging ligt echter bij de klanten van AgroEnergy, bij u als tuinder, zo erkennen de beide directeuren. Peter: “De switch naar klimaatneutraal gaat veel van de tuinbouw vragen – heel veel.”

Transitie inzichtelijk in ‘Groen Plan’

Zoals gezegd: u staat er niet alleen voor. Wij als AgroEnergy willen u gericht en actief helpen om de benodigde transitie te maken. Ofwel: uw partner zijn in de verduurzamingstransitie. De vraag is natuurlijk hoe we hier concreet uitvoering aan gaan geven? “Daarvoor hebben we diverse tools in handen”, vertelt Rien. “Zo gaan we een zogeheten ‘Groen Plan’ opstellen als dienst voor onze klanten. Hierin maken we zijn transitie inzichtelijk en verwoorden we deze. Waar staat hij nu, wat is de stip op de horizon en welke tussenstappen zijn nodig om deze te bereiken? Dit is ook geen eenmalig plan, maar een dynamisch document, dat continu wordt bijgesteld en bijgewerkt.”

Hij benadrukt dat de energiespecialisten van AgroEnergy ondernemers vooral willen helpen bij het generen van inzichten en het – op basis hiervan – nemen van goede beslissingen. “Dit doen we onder meer door te kijken welk effect het in gebruik nemen van een nieuwe installatie heeft op de CO2-uitstoot en footprint van een ondernemer. Zodat hij weet hoeveel impact de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp wat dit betreft heeft én wat het effect is op zijn energiekostprijs. Want naast het feit dat we telers willen helpen om te verduurzamen, is ons doel nog steeds om zo laag mogelijke energiekosten te realiseren voor de ondernemer. Dit laatste doen we ook door met de aangeschafte installaties extra waarde te creëren voor de tuinder, op de diverse flexmarkten. Kortom: enerzijds gaat het om het verduurzamen van het volume door de inzet van nieuwe installaties – warmtepompen, e-boilers en aardwarmtebronnen – en vervolgens zetten we ons in om de opgewekte energie optimaal te verwaarden. Zodat het economisch rendement van bedrijven op peil blijft.”

Groen Plan: aan de slag met de verduurzaming van uw energiehuishouding

De glastuinbouw heeft zichzelf ten doel gesteld om in de komende decennia grotendeels energieneutraal te gaan produceren. De kunst is om als ondernemer de meest slimme duurzame keuzes te maken. AgroEnergy helpt tuinders deze stappen naar verduurzaming te maken. Dat doen we met Groen Plan. Groen Plan begint bij het creëren van inzicht. Inzicht in de huidige maar ook toekomstige energiekosten en CO2 uitstoot.

peter van den berg en rien bot

“Groen Plan: uw partner zijn in de verduurzamingstransitie”

Nieuwe producten

De directeuren onderstrepen dat het verduurzamingstraject voor iedere teler anders zal verlopen. “Elke ondernemer heeft immers een andere uitgangspositie: de een heeft al flinke stappen gezet richting fossielvrij, terwijl de ander pas aan het beginpunt staat”, zegt Peter. “Daarnaast zullen we in de komende twintig jaar steeds meer dingen leren, er zullen nieuwe verduurzamingsmogelijkheden komen, et cetera. Het is dus een reis waarvan de eindbestemming helder is, maar waarbij we nog niet precies weten wat we onderweg gaan tegenkomen.”

Naast advies en operationeel energiemanagement mag de ondernemer ook verwachten dat AgroEnergy producten en tools blijft ontwikkelen, die passen binnen de veranderende energiesetting. “Want dat er dingen gaan veranderen, staat buiten kijf. Een deel van die veranderingen zien we nu al aankomen, een deel wordt gaandeweg duidelijk.”

Peter geeft aan dat bijvoorbeeld al helder is dat de producten op de langetermijn-elektriciteitsmarkt flink op de schop gaan. Jarenlang konden elektriciteitscentrales blokken met base- of peakload leveren, maar dat zal in de toekomst niet meer zo zijn. “Het aantal elektriciteitscentrales wordt immers afgebouwd. Elektriciteit zal in de toekomst veel meer afkomstig zijn van wind- en zonneparken. Deze kunnen echter geen base- of peakload leveren, maar een wind- respectievelijk zonprofiel aanbieden. Dat vraagt om andere handelsproducten voor onze klanten. Daar werken wij nu al hard aan.”

En ook bij andere toekomstige veranderingen kijkt AgroEnergy continu hoe hierop in te springen. “Zodat we onze klanten kunnen blíjven leveren wat ze nodig hebben. Dat mogen ze ook van ons verwachten. Ook dat is een reis. En het feit dat de glastuinbouw bekend staat om haar innovatieve vermogen en vernieuwingen snel oppakt, is hierbij een pre. Mede hierdoor ligt onze snelheid van productontwikkeling hoog.”

Toegewijde en toekomstbestendige partner

Er is nog een andere belangrijke factor in de energietransitie, die tot nu toe onbenoemd bleef; het overheidsbeleid. “De ambitie van ons en van de tuinders is helder, maar om dit mogelijk te maken is wel een adequaat klimaat- en overheidsbeleid nodig”, benadrukt Peter. “De slag- en lobbykracht van Eneco is hierbij heel waardevol; deze kan helpen om zaken voor elkaar te krijgen voor de glastuinbouw. Daarbij heeft ook Eneco het sectorconvenant ondertekend; hun belangen zijn dus gelijk aan die van de tuinders. De neuzen wijzen al dezelfde richting uit; dat is een belangrijke pre.”

Het feit dat Eneco recent een nadrukkelijk commitment afgaf richting de glastuinbouw geeft telers nog extra vertrouwen en houvast, onderstreept Rien. “Eneco ziet de glastuinbouw als een belangrijke sector om de energietransitie mogelijk te maken. Mede vanwege het flexibel vermogen dat hier staat opgesteld, in de vorm van WKK’s. Daarnaast heeft Eneco alle vertrouwen dat het telers lukt om de benodigde switch te maken. Kortom: er is sprake van een toegewijde en toekomstbestendige partner. Wij gaan de reis graag aan met onze klanten. Reist u met ons mee?”