Privacy statement

De missie van AgroEnergy is “Energiepartner voor de glastuinbouw”. Samen met onze klanten zoeken wij naar de beste regie van energie, nu en in de toekomst. Onze focus ligt op het optimaliseren van  de bedrijfsvoering van glastuinders. Met name op het gebied van (energie)kostenbesparing en energiebeheer. Wij richten ons op innovatie waarbij jarenlange opgebouwde kennis en kunde in de glastuinbouw de basis is.

Ons bedrijf is flexibel ingericht en opereert met oog op de toekomst, waarbij innoveren is ingebed in de organisatie. We werken met nieuwe technische mogelijkheden op gebied van energieconversie en IT en met de economische mogelijkheden die energiemarkten bieden. Om dit succesvol te laten verlopen, is het noodzakelijk dat bescherming van persoonsgegevens als harde randvoorwaarde wordt meegenomen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en dat jouw privacy te allen tijde door ons wordt gewaarborgd. AgroEnergy vindt privacy belangrijk. Jouw persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. AgroEnergy houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en overige privacywetgeving.

AgroEnergy verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door AgroEnergy. Zo leggen we in dit privacy statement uit hoe we jouw gegevens verwerken en waarvoor we dat doen. We vertellen je hier ook wat je zelf kunt beslissen over het gebruik van je gegevens.  Dit privacy statement geldt voor iedere dienstverlening  van AgroEnergy waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Dat leggen we hieronder uit.

 

Inhoudsopgave
 1. Wat is verwerken van persoonsgegevens?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 3. Van wie verwerkt AgroEnergy persoonsgegevens?
 4. Welke persoonsgegevens verwerkt AgroEnergy?
 5. Waarvoor verwerkt AgroEnergy persoonsgegevens?
 6. Verwerkt AgroEnergy ook bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens?
 7. Aan wie verstrekt AgroEnergy mijn persoonsgegevens?
 8. Welke regels gelden voor AgroEnergy bij de verwerking van persoonsgegevens?
 9. Wat zijn mijn rechten?
 10. Zijn mijn persoonsgegevens (be)veilig(d) bij AgroEnergy?
 11. Waar kan ik een datalek melden?
 12. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
 13. Kan AgroEnergy dit document wijzigen?

Bijlage 1. Overzicht persoonsgegevens bij AgroEnergy

Bijlage 2. Bewaarpolicy bij AgroEnergy

Bijlage 3. Cookiestatement AgroEnergy

 

1. Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken is: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, opvragen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verwijderen van  gegevens uit onze administratie. Dit is dus een zeer ruim begrip.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook – in combinatie daarmee – je verbruiksgegevens.

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

AgroPower B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens bij de uitvoering van haar dienstverlening conform dit privacystatement. Waar wij in dit privacystatement spreken over AgroEnergy, bedoelen wij AgroPower B.V.

AgroEnergy heeft een Data Protection Officer (“DPO”) die toeziet op de naleving van de AVG en bij wie je ook terecht kunt met vragen. Je kunt  onze DPO rechtstreeks mailen via: meldpuntprivacy@eneco.com.

 

3. Van wie verwerkt AgroEnergy persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een klantrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • (ex-)klanten;
 • mensen die interesse tonen in onze producten en diensten;
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een klantrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Als een bedrijf of organisatie een klantrelatie met AgroEnergy heeft en contactgegevens van zijn medewerkers aan ons doorgeeft, is dat bedrijf of die organisatie verplicht om deze contactpersonen hierover te informeren. In dit privacy statement kunnen deze contactpersonen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken van derden met wie wij geen klantrelatie hebben of hebben gehad, bijvoorbeeld om jouw en onze belangen te beschermen. Dit kunnen wij doen in het kader van fraudebestrijding.

 

4. Welke persoonsgegevens verwerkt AgroEnergy?

AgroEnergy beschikt over persoonsgegevens als je deze zelf aan ons hebt verstrekt en doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten. AgroEnergy kan ook over deze gegevens beschikken door openbare bronnen te raadplegen en/of door het verrijken van gegevens via derden. Hier vind je een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die AgroEnergy verwerkt.

De AVG schrijft geen bewaartermijnen voor. Hoe lang persoonsgegevens mogen worden bewaard hangt samen met het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. De bewaarpolicy van AgroEnergy vind je hier.

 

5. Waarvoor verwerkt AgroEnergy persoonsgegevens?

Uitvoering overeenkomst tussen jou en AgroEnergy

a. Om een klantrelatie met je aan te kunnen gaan en tot stand te kunnen brengen

Als je klant bij ons wilt worden of wanneer je een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo mogen energieleveranciers bij alle nieuwe klanten een kredietwaardigheidsonderzoek doen om te beoordelen of wij je als klant kunnen accepteren, of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn voordat wij je aanmelding verder kunnen verwerken.

Hiervoor kunnen wij ook gegevens over je gebruiken die wij van anderen krijgen. Bijvoorbeeld van het bedrijf dat het kredietwaardigheidsonderzoek voor ons verricht. De gegevens die wij van je ontvangen en over je hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken om analyses te maken om te beoordelen of je in aanmerking komt voor een bepaald product.

b. Om de overeenkomst uit te kunnen voeren

Als je klant bij ons bent, willen wij je goed van dienst zijn. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten en om onze diensten aan jou te kunnen leveren, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij kunnen je geen diensten leveren zonder je gegevens hiervoor te gebruiken.  Zo gebruiken wij je naam en (e-mail)adresgegevens bijvoorbeeld voor onze administratie en om contact met je te onderhouden. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor het beantwoorden van jouw vragen en de afhandeling van klachten en geschillen. Wij leggen ook gesprekken vast, bijvoorbeeld chatsessies die je met ons voert. Dat geldt ook voor de vragen die je ons per e-mail of telefonisch stelt. Dit doen wij onder meer in het kader van (juridische) bewijsvoering. Hierdoor kunnen we op een later moment onze afspraken met je nagaan. Maar we hebben je gegevens bijvoorbeeld ook nodig om onze dienstverlening technisch mogelijk te maken.

Ook om bijvoorbeeld je (jaar)nota(‘s) te kunnen sturen en deze te incasseren en om bij te houden wat je hebt verbruikt in de afgelopen periode, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Als je bij het aangaan van je overeenkomst een incassomachtiging hebt gegeven, incasseren we maandelijks de verschuldigde (termijn)bedragen van je rekening.

Als je bijvoorbeeld je (jaar)nota(‘s) niet (op tijd) betaalt, ook niet nadat we je daarvoor een herinnering hebben gestuurd, kunnen we onze vordering op jou ter incasso overdragen aan een derde partij. Deze partij ontvangt van ons dan jouw gegevens die nodig zijn om de vordering te kunnen incasseren, zoals je naam, adresgegevens en de factuur waar het om gaat.

AgroEnergy biedt een deel van haar dienstverlening aan via de EnergyManager App. De persoonsgegevens die AgroEnergy verwerkt, kunnen ook worden verwerkt via de EnergyManager App. Het verwerken van persoonsgegevens via de EnergyManager App valt ook onder dit privacy statement.

c. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren

Als je voor je werk contact hebt met AgroEnergy kunnen wij je persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of je je bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om contact te kunnen onderhouden met het bedrijf waarvoor je werkt.

 

Wettelijke verplichting
d. Om wettelijke verplichtingen na te komen

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht (service)berichten te sturen. Hierbij kun je denken aan de situatie dat de (energie)leveringstarieven wijzigen. Wij informeren je dan persoonlijk over deze wijziging.

AgroEnergy kan ook wettelijk verplicht zijn om medewerking te verlenen aan een verzoek om   persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties, zoals een toezichthouder (bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”)), de gemeente, de Belastingdienst of aan de politie. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Wij werken hier alleen aan mee als we hebben vastgesteld dat dit verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet.

Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verwerken wij jouw gegevens ook in het kader van accountantscontroles. AgroEnergy houdt zich ook aan de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters. Deze gedragscode bevat gedragsregels over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een slimme meter.

Daarnaast kunnen wij soms je persoonsgegevens verwerken voor het innen van vorderingen ten behoeve van derden. Bijvoorbeeld de netbeheerkosten van je netbeheerder die wij bij je in rekening brengen en vervolgens afdragen aan je netbeheerder (in het geval van kleinverbruik).

 

Gerechtvaardigd belang
e. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om je goed van dienst te zijn en te blijven, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Dat doen wij onder meer voor kwaliteitsdoeleinden. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product.

Op de websites van AgroEnergy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de websites te optimaliseren. Wij kunnen de gegevens die wij van je hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij bijvoorbeeld content optimaliseren en zo onze online dienstverlening  verbeteren.

f. Voor onze bedrijfsvoering

Ten behoeve van managementinformatie en ter bepaling van onze algemene strategie en beleid.

g. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Je persoonsgegevens worden door AgroEnergy gebruikt voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over voor jou (nieuwe) relevante producten en diensten van AgroEnergy en/of activiteiten en acties die AgroEnergy in samenwerking met door haar zorgvuldig geselecteerde partners organiseert. Of om beter op jouw wensen in te spelen. Dit informeren kan via e- mail, telefonisch of per post plaatsvinden. Als je deze informatie niet wenst, dan kun je je hiervoor afmelden via de afmeldmogelijkheid die in deze berichten wordt geboden. Je kunt dit ook melden bij AgroEnergy via een e-mail aan info@agro-energy.nl onder vermelding van ‘Privacy’.

Als je onze website en / of EnergyManager bezoekt, dan kunnen wij je gebruik van onze websites koppelen aan de informatie die bij ons over je bekend is. Dit doen wij om onze dienstverlening aan jou te verbeteren en om voor jou relevante advertenties te tonen. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken voor het uitvoeren van analyses om voor jou meer gerichte informatie op de sites te zetten. Hiermee kan AgroEnergy haar dienstverlening verder verbeteren en aanpassen aan jouw wensen. Daarnaast combineren wij jouw online surf-, zoek-, en klantgedrag om je online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen, afgestemd op jouw voorkeuren of interesses en om onze campagnes te optimaliseren. Dit doen wij op basis van cookietechnieken, met cookies vergelijkbare technieken en tracking pixels. Dit leggen wij je verder uit in ons cookiestatement.

h. Voor statistische en wetenschappelijke doeleinden

We kunnen de gegevens die wij van je hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren en onderzoek te doen. Deze analyses kunnen wij dan gebruiken ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

 

Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens wel bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Links naar andere sites

Op de website van AgroEnergy zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. AgroEnergy draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jou bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of je je kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

 

6. Verwerkt AgroEnergy ook bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid,  gegevens over religieuze of levensbeschouwende overtuigingen, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, politieke opvattingen, het lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, genetische gegevens en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. AgroEnergy verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens, tenzij dat door de wet is toegestaan. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over je vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Een andere categorie gegevens betreft de strafrechtelijke gegevens. Het gaat daarbij om de verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Ook gaat het om persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Deze gegevens kan AgroEnergy ook verwerken als de wet dat toelaat of in het kader van onderzoek naar strafbare feiten of bij hinderlijk en/of (eerder vertoond) agressief gedrag.

 

7. Aan wie verstrekt AgroEnergy mijn persoonsgegevens?

AgroEnergy kan je persoonsgegevens verstrekken aan dienstverleners, die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of voor de uitvoering van onze diensten en die daarbij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. AgroEnergy kan bijvoorbeeld dienstverleners inschakelen voor IT-ondersteuning of bij de afhandeling of levering van onze diensten. AgroEnergy verstrekt aan dienstverleners uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. AgroEnergy verplicht de dienstverleners met wie AgroEnergy persoonsgegevens deelt deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening aan AgroEnergy of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De dienstverleners mogen ook uitsluitend op instructie van AgroEnergy handelen. AgroEnergy verplicht deze dienstverleners de gegevens afdoende technisch en organisatorisch te beveiligen en geheim te houden. Hoewel het uitgangspunt van AgroEnergy is om bij voorkeur dienstverleners in te schakelen in landen binnen de EER waar een passend beschermingsniveau geldt, kunnen de dienstverleners die AgroEnergy inschakelt over de hele wereld gevestigd zijn. Dit kan daarom doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. AgroEnergy doet dit echter alleen indien door deze derden een passend beschermingsniveau kan worden geboden overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Je persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Daarnaast kan AgroEnergy (wettelijk) worden verplicht om je persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders, politie of bijvoorbeeld aan professionele raadgevers (zoals een bewindvoerder of advocaat). Je persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming niet verkocht of verhuurd aan derde partijen die deze vervolgens voor eigen doeleinden verder verwerken.

 

8. Welke regels gelden voor AgroEnergy bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is AgroEnergy onder meer gebonden aan:

De Gedragscode Slimme Meters voor Leveranciers is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9. Wat zijn mijn rechten?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die AgroEnergy van je heeft gekregen. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Rechten zijn niet absoluut, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor we geen gehoor aan je verzoek kunnen geven. Als dat zo is dan leggen we dat aan je uit.

Als je AgroEnergy een verzoek stuurt over één van deze rechten, zal AgroEnergy hier binnen vier weken op reageren. Je kunt je verzoek doen per e-mail aan info@agro-energy.nl onder vermelding van ‘Privacy’. In het verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Ook moet je je verzoek voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij je ongegronde of buitensporige verzoeken doet.

Voordat we aan je verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht je te identificeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om een kopie van je identiteitsbewijs te maken zonder dat je pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) worden mee gekopieerd. Zie hiervoor bijvoorbeeld https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.

Recht op inzage van je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je bij AgroEnergy kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

Recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren als deze gegevens onjuist zijn. Je kunt ook een verzoek doen aan AgroEnergy om je gegevens te verwijderen. AgroEnergy kan hier alleen aan voldoen als zij niet verplicht is om je gegevens te bewaren of als zij de gegevens niet meer nodig heeft om diensten aan je te kunnen leveren. Als de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, is verwijdering van je gegevens niet mogelijk.

Recht van verzet en recht op beperking van het gebruik

Als klant van AgroEnergy heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen verder gebruik van je gegevens. Ook als je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens of je toestemming intrekken. Je kunt alleen kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door AgroEnergy onrechtmatig is of als AgroEnergy je gegevens niet langer nodig heeft, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd)

Je kunt AgroEnergy een verzoek doen om de gegevens die AgroEnergy van jou heeft ook zelf (elektronisch) te verkrijgen of AgroEnergy als verantwoordelijke te verzoeken deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

Daarnaast mag het alleen gaan om persoonsgegevens welke zijn verstrekt door, en gerelateerd aan, jou. Hieronder worden zowel persoonsgegevens die actief en bewust door jou zijn verstrekt (zoals je e-mailadres bij het aangaan van je overeenkomst met AgroEnergy), als persoonsgegevens die zijn verstrekt door middel van het gebruik van een dienst (bijvoorbeeld via cookies verzamelde gegevens over jouw zoekgeschiedenis) verstaan. Naast persoonsgegevens van jezelf, vallen hieronder ook gepseudonimiseerde gegevens en gegevens van derden die aan jou zijn gerelateerd. Afgeleide gegevens (bijvoorbeeld een interesseprofiel opgebouwd door bezoekersgedrag te registreren) vallen uitdrukkelijk niet onder gerelateerde gegevens.

Recht van verzet tegen profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van jou worden geëvalueerd. De bedoeling hiervan is om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag te analyseren of te voorspellen.

Bij AgroEnergy vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering plaats, als daaraan rechtsgevolgen voor jou zijn verbonden of het besluit jou in aanmerkelijke mate treft, tenzij dit:

 • noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met jou;
 • op grond van de Nederlandse wet is toegestaan (bijvoorbeeld opsporing van belastingfraude); of
 • berust op jouw uitdrukkelijke toestemming.

Als geautomatiseerde besluitvorming op grond van één van bovenstaande gronden plaatsvindt, zullen wij je hierover specifiek informeren. Je hebt het recht op menselijke tussenkomst, maar ook om je standpunt toe te lichten en het besluit aan te vechten. Daarnaast heb je het recht om ons om uitleg te vragen over de totstandkoming van het besluit.

Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor profilering. Als je specifiek bezwaar maakt tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor profilering met betrekking tot direct marketing, dan zal AgroEnergy jouw persoonsgegevens hoe dan ook niet meer voor zulke doeleinden gebruiken.

 

10. Zijn mijn persoonsgegevens (be)veilig(d) bij AgroEnergy?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen AgroEnergy kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?  Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Je persoonsgegevens kunnen ook met andere onderdelen van Eneco worden uitgewisseld. Maar alleen als hiervoor een grondslag is en wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bijvoorbeeld om een factuur aan je te kunnen versturen.

AgroEnergy neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. AgroEnergy kan bijvoorbeeld gebruik maken van encrypties, toegangscodes en pseudonimisering van persoonsgegevens. Daarbij maakt AgroEnergy een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

 

11. Waar kan ik een datalek melden?

AgroEnergy vindt het heel belangrijk dat de gegevens veilig zijn. Mocht het zo zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten, wil je ons dan zo snel mogelijk informeren? Dan kunnen wij hierover waar nodig contact opnemen met de betrokkenen en de toezichthouder hierover informeren. Dit doe je via meldpuntdatalekken@agro-energy.nl. Vermeld in je e-mail je naam, eventueel de organisatie waarvoor je werkt, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. AgroEnergy houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het datalek hebt geconstateerd.

 

12. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door AgroEnergy kun je een e-mail aan ons sturen onder vermelding van ‘Privacy’. Daarnaast kun je met vragen of klachten terecht bij de Data Protection Officer (“DPO”) die via Eneco is aangesteld om toe te zien op de naleving van de AVG. Je kunt je in dat geval rechtstreeks richten tot onze DPO, bereikbaar via meldpuntprivacy@eneco.com. Ook kun je je rechtstreeks wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

 

13. Kan AgroEnergy dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij passen het privacy statement aan als er bijvoorbeeld nieuwe gegevensverwerkingen zijn. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op www.agro-energy.nl.

 

Bijlage 1. Overzicht persoonsgegevens bij AgroEnergy

AgroEnergy verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Contractgegevens
 • Technische gegevens aansluiting
 • Financiële gegevens
 • (Slimme) meet- en verbruiksgegevens
 • ID-gegevens (deze vragen we voor identiteitscontrole maar slaan we niet op)
 • Afgeleide financiële data
 • Klachten
 • Online: navigatie, internet
 • Profielen

 

Bijlage 2. Bewaarpolicy bij AgroEnergy

AgroEnergy hanteert de volgende bewaartermijnen:

Automatische incasso mandaten Gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor het doel.
Commerciële marketing activiteiten Gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor het doel.
Contracteren: Deelname overeenkomst Tot 7 jaar voor belasting
Evt. 20 jaar voor gerechtelijke procedure
Contracteren: diensten contract Tot 7 jaar voor belasting
Evt. 20 jaar voor gerechtelijke procedure
Contracteren: Diverse verklaringen Tot 7 jaar voor belasting
Contracteren: Overeenkomst levering commodity Tot 7 jaar voor belasting
Evt. 20 jaar voor gerechtelijke procedure
Contracteren: Raamovereenkomst TAN code Tot 7 jaar voor belasting
Evt. 20 jaar voor gerechtelijke procedure
DB&I: diverse brieven Tot 7 jaar voor belasting
DB&I: faillissementen, lang lopende dossiers Gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor het doel.
DB&I: herinneren en incasseren Tot 7 jaar voor belasting
Evt. 20 jaar voor gerechtelijke procedure
DB&I: kredietcontrole Tot 7 jaar voor belasting
Facturering: Facturen commodity en diensten Tot 7 jaar voor belasting
Evt. 20 jaar voor gerechtelijke procedure
Mailing Verbruiks- en Indicatief Kostenoverzicht Tot 7 jaar voor belasting
Muteren: diverse mutatieformulieren Tot 7 jaar voor belasting
Evt. 20 jaar voor gerechtelijke procedure
Serviceverlening Tot 7 jaar voor belasting

 

Bijlage 3. Cookiestatement AgroEnergy

De website van AgroEnergy en handelsportal EnergyManager maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Bij het eerste bezoek aan onze website wordt akkoord gevraagd op het gebruik van cookies.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Onze cookies zijn op te delen in 2 categorieën: Functioneel en Analyse.

Functionele cookies

Voor de functionele cookies vragen we geen toestemming. Deze zijn noodzakelijk. Door deze cookies kan je gebruik maken van functionaliteiten op de website en handelsportal.

Analyse cookies

AgroEnergy plaatst cookies voor de diverse webanalyse-services van Google, zoals Google Analytics en Google Tag Manager. Daarnaast meten we online pagina-gebruik via Hotjar.  Ook hebben we diverse social media plug-ins (zoals Twitter en Linked In). Via deze cookies krijgt AgroEnergy inzage in het bezoek op de website en handelsportal. Wil je deze cookies liever niet? Zet deze dan uit via de instellingen in je browser. Met zowel Google Analytics als Hotjar hebben we een bewerksovereenkomst gesloten.

Wij gebruiken de cookies van Google Analytics om de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar de Verenigde Staten. Ook slaat Google de informatie hier op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en rapportages over de website-activiteit op te stellen. AgroEnergy heeft ervoor gekozen om ‘gegevens delen’ uit te zetten en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Tracking pixels

Naast cookies gebruiken we ook tracking pixels. Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt. Ook deze informatie kunnen we, in combinatie met andere informatie, gebruiken, om je online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen, afgestemd op jouw voorkeuren of interesses en om onze campagnes te optimaliseren.

Eigen cookies:

Naam Cookie Domein Doel Soort cookie Geldigheid
cookieconsent_dismissed Agro-Energy.nl Cookie acceptatie vastlegging Functioneel Altijd
ASP.NET_SessionId Energy-manager.agro-energy.nl Uniek ID voor gebruikerssessie Functioneel 1 sessie
DEVICE_TYPE Energy-manager.agro-energy.nl Detecteren apparaat waarmee site bekeken wordt Functioneel 1 sessie
EPATaskbox Energy-manager.agro-energy.nl Workflow hulpmiddel Functioneel Altijd
Users.sid Energy-manager.agro-energy.nl Security identifier Functioneel 1 sessie
osVisit Energy-manager.agro-energy.nl Bij elk bezoek wordt door OutSystems een unieke code in deze cookie vastgelegd om het bezoek vast te leggen. Geen koppeling met de daadwerkelijke user. Functioneel 30 minuten
osVisitor Energy-manager.agro-energy.nl Bij het eerste bezoek wordt door OutSystems een unieke code in deze cookie vastgelegd. Geen koppeling met de daadwerkelijke user. Functioneel Altijd
pageLoadedFromBrowserCache Energy-manager.agro-energy.nl T.b.v. verbetering van gebruikerservaring. Om te borgen dat meldingen onnodig 2x getoond worden. Functioneel 1 sessie

Cookies derde partij:

Naam Cookie Domein Doel Soort cookie
_ga Agro-Energy.nl & Energy-manager.agro-energy.nl Gebruikersonderscheid Google Analytics Analyse
_gat_<property-id> Agro-Energy.nl & Energy-manager.agro-energy.nl Campagne gerelateerde informatie voor de gebruiker. Analyse
_gid Agro-Energy.nl & Energy-manager.agro-energy.nl Gebruikersonderscheid Google Analytics Analyse
bcookie Linkedin.com Browser-ID-cookie Analyse
lidc Linkedin.com Gebruikt voor routering Analyse
BizoID Ads.linkedin.com Statistieken voor LinkedIn-advertenties Analyse
UserMatchHistory Ads.linkedin.com Statistieken voor LinkedIn-advertenties Analyse
lang Ads.linkedin.com Voorkeurstaal Analyse
bscookie www.linkedin.com Browser-ID-cookie Analyse
lang cdn.syndication.twimg.com Voorkeurstaal Analyse

Eigen javascript:

Javascript Doel
https://www.agro-energy.nl Optimaliseren van de gebruikersweergave
https://energy-manager.agro-energy.nl Optimaliseren van de gebruikersweergave

 

Javascript derde partij:

Javascript Doel
https://platform.twitter.com/ Voorkeurstaal

 

 

Datum van publicatie: 22-05-2018