Actie verruiming handelsruimte BudgetGas

Op deze pagina leest u de voorwaarden van de actie verruiming handelsruimte BudgetGas van AgroEnergy.

Actievoorwaarden

1. Algemeen
1.1. De ‘AgroEnergy Verruiming handelsruimte BudgetGas-actie’ ter promotie van BudgetGas (hierna: “de Actie”), wordt georganiseerd door AgroPower B.V., gevestigd aan de Marten Meesweg 5, 3068 AV te Rotterdam (hierna: “AgroEnergy”).

1.2. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing indien u als klant van AgroEnergy met een ondertekend BudgetGas contract voor de leveringsjaren 2023 en/of 2024 aangeeft gebruikt te willen maken van de Actie en voldoet aan alle voorwaarden zoals omschreven in artikel 2. Door aan te geven dat u gebruik wenst te willen maken van de Actie, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Actievoorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

1.3. Deze Actie is een tijdelijke actie en loopt van 1 januari 2021 tot het moment dat de BudgetGas prijs voor 2023 en/of 2024 20 ect/m³ of hoger dan 20 ect/m³ wordt of totdat het inkoopvolume volledig benut is[1](hierna: “de Actieperiode) en wordt gehouden in Nederland.

1.4. U kunt aangeven gebruik te willen maken van de actie door uw BudgetGas overeenkomst voor 2023 en/of 2024 te accorderen. Heeft u al een ondertekende overeenkomst, dan doet u mee als u tijdens de actieperiode een vaste prijs klikt.

1.5. Deelnemers ontvangen een e-mailbericht over het einde van de actie, maximaal twee werkdagen nadat de actie afgelopen is.

2. Voorwaarden
2.1. Deelname aan deze Actie staat open voor iedere BudgetGas klant van AgroEnergy die 1) tijdens de Actieperiode een getekende leveringsovereenkomst BudgetGas heeft (gesloten) met AgroEnergy voor de leveringsjaren 2023 en/of 2024; en 2) een credit check uitslag waarin AgroEnergy geen beperking van handelsdiepte heeft aangegeven.[2]

2.2. Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor klanten met een getekende Termsheet Overeenkomst Eneco FlexGas. Deelname aan deze Actie is ook uitgesloten voor klanten met een beperking van handelsdiepte op basis van uitslag credit check of betalingsachterstand.

2.3. Door deelname aan deze Actie krijgt de deelnemer extra handelsruimte binnen de betreffende BudgetGas leveringsovereenkomst:
a. voor leveringsjaar 2023 wordt de ruimte opgehoogd naar 70% van het contractjaarvolume;
b. voor leveringsjaar 2024 wordt de ruimte verhoogd naar 50% van het contractjaarvolume;
Dit betreft een tijdelijke wijziging (gedurende de looptijd van de Actie) van artikel 13.2.1 ‘Klikorders’ van de betreffende BudgetGas leveringsovereenkomst. Na afloop van de Actie geldt de standaard handelsruimte weer zoals beschreven in artikel 13.2.1 ‘Klikorders’ van de betreffende BudgetGas leveringsovereenkomst.

2.4. AgroEnergy behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie wanneer zij van mening is dat niet aan deze Actievoorwaarden wordt voldaan.

3. Persoonsgegevens
3.1. Alle persoonsgegevens die AgroEnergy verkrijgt in het kader van deze Actie worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Het privacy statement van AgroEnergy is te vinden op www.agro-energy.nl/privacyverklaring.

4. Aansprakelijkheid
4.1. AgroEnergy en/of de door haar ingeschakelde (hulp)personen of derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten verband houdende met de deelname aan de Actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de Actie, de al dan niet toekenning van de extra handelsruimte of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid.

4.2. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze Actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze Actievoorwaarden.

4.3. Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor bijkomende verplichtingen uit hoofde van AgroEnergy.

5. Slotbepalingen
5.1. AgroEnergy behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de Actie of de Actie zelf te wijzigen of juist te verlengen, zonder daarbij op enig wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.

5.2. AgroEnergy behoudt zich het recht voor te allen tijden zonder opgaaf van redenen deze Actievoorwaarden te wijzigen. Indien deze Actievoorwaarden wijzigen, plaatsen wij de herziene versie van de actievoorwaarden op www.agro-energy.nl/energie/actievoorwaarden-budgetgas.

5.3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is AgroEnergy gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

5.4 Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Actie kan je contact opnemen via info@agro-energy.nl.

5.5 Over zaken die in deze Actievoorwaarden niet geregeld zijn, beslist de directie van AgroEnergy.

5.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Januari 2021

[1]AgroEnergy bepaalt wanneer het inkoopvolume volledig benut is
[2]De uitslag van de credit check is en blijft ten alle tijden bepalend voor de afspraken tussen AgroEnergy en deelnemer omtrent de BudgetGas handelsdiepte